So sánh sản phẩm

Chi bộ 3 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham gia học tập trực tuyến chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên hệ với Lào Cai" do Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức.