So sánh sản phẩm

Công văn số 830/BVT V-TTra ngày 17/5/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch t